Δικαιολογητικά

Προετοιμασία:

Ο κάτοχος του οχήματος, προκειμένου να γλιτώσει χρόνο και να αποφύγει περιττά έξοδα, πρέπει να κάνει έναν γενικό έλεγχο του οχήματος και να έχει φροντίσει ώστε να έχει ελέγξει ότι όλα τα φώτα και τα φλας λειτουργούν κανονικά. Επιπλέον θα πρέπει ελέγξει ότι ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου συμπεριλαμβάνει φαρμακείο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα καθώς επίσης ρεζέρβα και γρύλο.

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

• Άδεια Κυκλοφορίας

• Ποιστοποιητικό Ταξινόμησης & Αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας, όταν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί.

• Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), σε περίπτωση που το όχημα έχει περάσει ξανά από τεχνικό έλεγχο.

• Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος το όχημα.

     

Σε περίπτωση επανελέγχου το δελτίο του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) πρέπει να προσκομισθεί απαραίτητα, διαφορετικά διενεργείται αρχικός έλεγχος.

Εμπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος:

Εμπρόθεσμος θεωρείται ένας έλεγχος, όταν το όχημα προσκομίζεται έως και 1 εβδομάδα (7  ημερολογιακές ημέρες ) μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου.

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος:

1) Εκπρόθεσμος μέχρι 30 ημέρες.

Εάν παρέλθουν  μέχρι και τριάντα (30) ημέρες  από την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου, το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και χρεώνεται με ένα ειδικό τέλος σε μορφή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το κόστος του οποίου κυμαίνεται σε 16 ευρώ για τα Ε.Ι.Χ.  και  20 ευρώ για Φ.Ι.Χ. μέχρι 3,5 τόνους.

2) Εκπρόθεσμος πάνω από 30 ημέρες μέχρι και 6 μήνες.

Εάν το όχημα είναι εκπρόθεσμο πάνω από τριάντα  (30) ημέρες  μέχρι και έξι (6) μήνες  από την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου, το κόστος του παραβόλου  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κυμαίνεται σε 33 ευρώ για τα Ε.Ι.Χ.  και  39 ευρώ για Φ.Ι.Χ. μέχρι 3,5 τόνους.

3) Εκπρόθεσμος πάνω από 6 μήνες.

Εάν το όχημα είναι εκπρόθεσμο πάνω από έξι (6) μήνες  από την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου, το κόστος του παραβόλου  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κυμαίνεται σε 65 ευρώ για τα Ε.Ι.Χ.  και  78 ευρώ για Φ.Ι.Χ. μέχρι 3,5 τόνους.

 

Τα παράβολα υπέρ Δημοσίου που επιβαρύνουν τον εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ άλλαξαν από 10 Ιουνίου 2011 σύμφωνα με τον Νόμο 3897/2010.

Υπό κατασκευή..

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα παρακάτω:

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.

2. Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης

3. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

4. Βεβαίωση ταχογράφου.

5. Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης εφοδιασμού.

6. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό σήμα (για οχήματα δημοσίας χρήσης)

7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από την υπηρεσία μεταφορών, για την ύπαρξη υδραυλικής πόρτας, εφόσον δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

8. Πιστοποιητικό ανυψωτικού μηχανισμού (αφορά γερανοφόρα οχήματα) με ημερομηνία ταξινόμησης μετά την 11/7/2008.

9. Να φέρουν γωνιακό έλασμα τα Φ.Δ.Χ που αναγράφουν στην άδεια ότι προορίζονται για χωματουργικές εργασίες, σε περίπτωση που δεν φέρουν γωνιακό έλασμα: Υπηρεσιακό σημείωμα που αναφέρει ότι ουδέποτε θα μεταφέρει προϊόντα εκσκαφής και κατεδαφίσεων.

10. Να αναγράφεται στην άδεια η ύπαρξη μηχανισμού ανατροπής αν φέρεται αντίστοιχα.

11. Τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (τροφίμων) χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ΑΤΡ.

12. Τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων υλών:

• Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR

• Φύλλο δοκιμών Φορέα Ελέγχου

 

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν στο όχημα:

1. Τάκοι

2. Τρίγωνο

3. Φαρμακείο

4. Πυροσβεστήρας που απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος

Οι πυροσβεστήρες που απαιτούνται ανά κατηγορία οχήματος, καταγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί.

 A/A Κατηγορία οχήματος –  Είδος πυροσβεστήρα

1. Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι

εσωτερικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45km/h.  Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

2. Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθήμενων, πέραν του καθίσματος του οδηγού). Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

3. Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθήμενων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn) . Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2

4. Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθήμενων, πέραν του καθίσματος του οδη¬γού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμέ¬νου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn). Δυο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυρο¬σβεστήρας σε κάθε μέρος.

5. Διώροφα λεωφορεία (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών εί¬ναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορθίων) Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1 στο άνω επίπεδο

Δυο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3 στο κάτω επίπεδο

6. Κατηγορία Ν1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 tn). Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

7. Κατηγορία Ν2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 3,5 tn και έως 12 tn). Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

8. Κατηγορία N3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 12 tn). Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

9. Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn). Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

Για το ρυμουλκούμενο φορτίο ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

10. Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσεως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να διαθέτει χώρο διαμονής). Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

11.Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό). Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2

12. Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ADR. Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα, και το φορτίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες διακρίνονται σε:

 Πυροσβεστήρες Τύπου 1:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A (Στερεά Καύσιμα), B (Υγρά Καύσιμα), C (Αέρια) και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C.

Πυροσβεστήρες Τύπου 2:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A (Στερεά Καύσιμα), B (Υγρά Καύσιμα), C (Αέρια) και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C.

Πυροσβεστήρες Τύπου 3:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A (Στερεά Καύσιμα), B (Υγρά Καύσιμα), C (Αέρια) και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.

Δικαιολογητικά για έλεγχο Λεωφορείων:

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.

• Αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης

• Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

• Βεβαίωση ταχογράφου.

• Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης εφοδιασμού.

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν στο όχημα:

1. Τρίγωνο

2. Φαρμακείο

3. Πυροσβεστήρας:

• για κατηγορία Μ1 1 πυροσβεστήρας τύπου 1, 8Α, 34Β, C 1000V E

• για κατηγορία Μ2 1 πυροσβεστήρας τύπου 2, 13Α, 55Β, C 1000V E

• για κατηγορία Μ3, επάνω χώρος αν πρόκειται για διώροφο πυροσβεστήρας τύπου 1, 8Α, 34Β, C 1000V E

• κάτω χώρος αν πρόκειται για διώροφο 2 πυροσβεστήρες τύπου 3, 21Α 113B C 1000V E

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του iKTEOCar Θεσσαλίας

Η εταιρεία 

Η εταιρία μας Kteocar

Το ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσσαλίας είναι ένας πρωτόγνωρος θεσμός για την Ελλάδα, που τέθηκε σε λειτουργία από το 2006.

 Διαφημιστικό σποτ

Αυτή η εικόνα παραπεμπτη στο δσπότ διαφήμισης

Θα μας βρείτε:

Κατάστημα Λάρισας
5ο χιλ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου
Τηλ. 2410 57.22.76 και 2410 57.22.77

Κατάστημα Βόλου
Λαρίσης 243, Βόλος
Τηλ. 24210 33333 και 24210 80100

Κατάστημα Ελασσόνας
3ο χιλ. της Π.Ε.Ο. Ελασσόνας- Λάρισας
Τηλ. 24930-23444 και 24930-23423

InStudio.gr