Πολιτική ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση του CAR ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Οι υπηρεσίες του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ CAR ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο που αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας και την τιμολογιακή του πολιτική.

Το ΙΚΤΕΟ παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, που
 • χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 kg
 • χρησιμοποιούνται για επιβατικές μεταφορές, διαθέτουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και οι θέσεις καθημένων, εκτός της θέσης οδηγού δεν υπερβαίνουν τις (8) οκτώ.
 • Ιδιωτικής χρήσης ασθενοφόρα
 • Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ)
 • Εκπαιδευτικά
 • Έκδοση Κ.Ε.Κ. (και αυτοτελώς)
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ CAR ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :
 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 90001, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς και Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.
 • Εξασφαλίζει την τεχνική επάρκεια του φορέα ελέγχου ώστε οι εργασίες του να διεκπεραιώνονται με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία..
 • Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία
 • Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ελέγχων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής καταλληλότητά του για την σκοπούμενη χρήση.
 • Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
 • Παρακολουθεί και ενσωματώνει στο Σύστημα Ποιότητας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 • Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής του
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.
 • Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και ακέραια λειτουργία του φορέα ελέγχου.

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του iKTEOCar Θεσσαλίας

Η εταιρεία 

Η εταιρία μας Kteocar

Το ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσσαλίας είναι ένας πρωτόγνωρος θεσμός για την Ελλάδα, που τέθηκε σε λειτουργία από το 2006.

 Διαφημιστικό σποτ

Αυτή η εικόνα παραπεμπτη στο δσπότ διαφήμισης

Θα μας βρείτε:

Κατάστημα Λάρισας
5ο χιλ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου
Τηλ. 2410 57.22.76 και 2410 57.22.77

Κατάστημα Βόλου
Λαρίσης 243, Βόλος
Τηλ. 24210 33333 και 24210 80100

Κατάστημα Ελασσόνας
3ο χιλ. της Π.Ε.Ο. Ελασσόνας- Λάρισας
Τηλ. 24930-23444 και 24930-23423

InStudio.gr